ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ

ระบบการเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ - สำนักวิชา    
ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย - ส่วนการเงินและบัญชี    
ระบบคลังวัสดุย่อย - ส่วนพัสดุ     
ระบบการเบิก/คืนวัสดุสำนักงาน - ส่วนพัสดุ    
ระบบการจอง/ตรวจสอบงบประมาณ - ส่วนการเงินและบัญชี     
ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ    
ระบบการลา - ส่วนทรัพยากรบุคคล     
ระบบจัดเก็บเอกสาร - หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.    
ระบบจัดเก็บเอกสาร - สำนักวิชา/สาขาวิชา     
ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ-ส่วนทรัพยากรบุคคล    
ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ-ส่วนทรัพยากรบุคคล     
ระบบจัดเก็บเอกสาร-ส่วนสารบรรณและนิติการ    
ระบบแจ้งซ่อม-ส่วนอาคารสถานที่    
ระบบจองรถ-ส่วนอาคารสถานที่    
ขั้นตอนการใช้ระบบ       

 

1. เปิดเบราเซอร์ (อาทิเช่น Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari และ Opera )

 

 

2. ตั้งค่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ให้เรียบร้อย

 

 

3. พิมพ์ URL  http://mis.sut.ac.th

 

 

4. พิมพ์ รหัสผู้ใช้ (User name) เป็นรหัสพนักงานอิงตามส่วนทรัพยากรบุคคล

 

 

5. พิมพ์ รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสเดียวกับรหัสผู้ใช้

 

 

6. คลิกเมนู   เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

หมายเหตุ :   ขณะนี้ท่านสามารถเข้าใช้ระบบด้วยรหัสพนักงาน และรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับ @SUT-Wifi หรือ SUT-Email ของมหาวิทยาลัยได้

 ติดต่อทีมงาน

ข้อมูลพนักงาน ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณวันวิสาข์ โทร. 4713
ลืมรหัสผ่านเชื่อมต่อ @SUT-Wifi หรือ SUT-Email ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 1919
ลืมรหัสลับเข้าดูสลิป ติดต่อส่วนการเงินและบัญชี โทร. 4951
ระบบภาระงานสายวิชาการ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณอิสราภรณ์ โทร. 4710 คุณพลวันต์ โทร. 4066
ระบบภาระงานสายปฏิบัติการฯ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณสุจิตรา โทร. 4718
ระบบแจ้งซ่อม ติดต่อ Call Center ส่วนอาคารสถานที่ โทร. 5115, 5151
ระบบจองรถ ติดต่อ งานยานพาหนะ ส่วนอาคารสถานที่ โทร. 4860-3
ระบบแสกนลายนิ้วมือ(Finger print scanner) ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณอัครพล โทร. 4056
ระบบการลา Online ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณจุฑามาศ โทร. 4059
ด้านเทคนิค ติดต่อทีมงาน โทร. 1500