ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


  มารู้จักกับระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger-Print Scanner) กันเถอะ  
   
  ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและยอมรับในปัจจุบัน หลายองค์กรในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้นำระบบตรวจสอบลายนิ้วมือมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมอย่างมาก ในขณะนี้เห็นจะหนีไม่พ้นการใช้ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกการทำงานของพนักงานแทนการตอกบัตร ในสถาบันการศึกษาเช่น มทส. สามารถนำระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือไปใช้ในการเรียน การสอนและการสอบของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยค่อนข้างสูง หรือนำไปใช้กับลานจอดรถหรือรับฝากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในช่วงปิด-เปิดภาคเรียนแทนการตรวจสอบบัตรนักศึกษาและใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้  
     
  หลักการทำงานของระบบโดยสรุป  
  ขั้นตอนการทำงานของระบบประกอบด้วย การจัดเก็บลายนิ้วมือ(Enrollment) การตรวจสอบลายนิ้วมือ (Identification) และการแสดงผล(Reports) โดยมีลายละเอียดดังนี้
1). การจัดเก็บลายนิ้วมือ (Enrollment)สำหรับคนที่ยังไม่เคยเก็บลายนิ้วมือต้องทำการเก็บลายนิ้วมือผ่านโปรแกรมที่ทางทีมงาน MIS พัฒนาขึ้นก่อน โดยข้อมูลลายนิ้วมือที่ระบบจัดเก็บจะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ สำหรับเจ้าของลายนิ้วมือนั้น ๆ และเก็บไว้บนฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้ต้องการเก็บลายนิ้วมือต้องแตะนิ้วมือที่ต้องการบนเครื่องอ่าน (Finger print scanner) จำนวน 4 ครั้งด้วยนิ้วเดียวกันโดยโปรแกรมจะทำการบันทึกลายนิ้วมือทั้ง 4 แบบไว้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบต่อไป ระบบอนุญาตให้จัดเก็บลายนิ้วมือมากกว่า 1 นิ้วได้โดยใช้หมายเลขหรือรหัสเดียวกัน
2). การตรวจสอบลายนิ้วมือ (Identification) เมื่อมีการแตะลายนิ้วมือหลังจากที่มีการจัดเก็บลายนิ้วมือแล้ว ระบบจะทำการเปรียบเทียบ/ประมวลผลลายนิ้วมือที่แตะลงไปบนเครื่องอ่านกับลายนิ้วมือที่ถูกจัดเก็บ หากพบชุดลายนิ้วมือตรงกันระบบจะทำการบันทึกวัน-เวลาและรายละเอียดอื่นๆ เข้าสู่ระบบเพื่อนำไปใช้ในการบริหารและจัดการต่อไป
3). การแสดงผล (Reports) ระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบรายงานหรือแสดงเงื่อนไขในการค้นหาตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยนำเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ผสมผสานกับข้อมูลที่ได้จากระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ ตัวอย่างเช่น แสดงจำนวนหรือรายชื่อพนักงาน/นักศึกษาที่มาเร็วหรือสายกว่าปกติ โดยแยกตามวัน เดือน และปีที่ระบุ
 
     
 ความต้องการของระบบ 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์
- รุ่น Pentium IV หรือสูงกว่า
- หน่วยประมวลผลความเร็ว 2.5 GHz หรือเร็วกว่า
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสอย่างน้อย 20 GB
- หน่วยความจำอย่างต่ำ 512 MB
- มีช่อง USB port ว่างอย่างน้อย 1 ช่อง
เครื่อง Scanner
- เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ (Finger-print scanner) 1 เครื่อง
     
 ภาพหลักการทำงานของระบบ