แนะนำระบบ
คู่มือระบบการเบิก-จ่ายค่าล่วงเวลา (OT) - ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบเบิก-จ่ายค่าล่วงเวลา (OT) เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี และหน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนการเงินและบัญชีบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าล่วงเวลา ทั้งที่เป็นค่าล่วงเวลาแบบใช้เวลาชดเชยและจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงิน โดยระบบจะทำการนำข้อมูลจากระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือ (Finger print) และข้อมูลที่ให้แต่ละหน่วยงานยืนยันข้อมูลการขอเบิกล่วงเวลามาใช้ประกอบกัน หากเป็นการเบิกโดยวิธีชดเชยเวลา หน่วยงานก็จะทราบทันทีว่าพนักงานในหน่วยงานของตนสามารถมีเวลาชดเชยเท่าไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะลิงค์แบบ real time ไปที่ส่วนทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องดูแลข้อมูลของทุกหน่วยงาน และถ้าเป็นกรณีที่มีการเบิกค่าชดเชยเป็นเงิน ระบบก็จะทำการลิงค์ที่ไปส่วนการเงินและบัญชีโดยอัตโนมัติ ดังนั้นทุกสิ้นเดือนบุคลากร มทส. ก็จะได้รับโอนเงินค่าล่วงเวลาไปพร้อมกับเงินเดือนประจำทันที


ระบบการเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ - ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี และสำนักวิชาได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาและส่วนการเงินและบัญชีบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาจารย์พิเศษที่แต่ละสำนักวิชาได้จัดจ้างจากข้างนอกเพื่อเข้ามาสอนพิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยข้อมูลอาจารย์พิเศษและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงกับระบบการเงินรับ-จ่าย และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนการเงินและบัญชีสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสำนักวิชาได้แบบ real time

ระบบการจอง/ตรวจสอบงบประมาณ - ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบจอง-ตรวจสอบงบประมาณของส่วนการเงินและบัญชี เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับงานงบประมาณของส่วนการเงินและบัญชีจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานแบบ on-line โดยแต่ละหน่วยงานสามารถจองงบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบยอดคงเหลือของงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณนั้นๆ ได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของส่วนพัสดุและเจ้าหน้าที่ของส่วนการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย - ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบเบิก/จ่ายเงินสดย่อย เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการเงินสดย่อยของแต่ละหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะทำงานเปรียบเสมือนเคาร์เตอร์ย่อยของส่วนการเงินและบัญชี ดังนั้นส่วนการเงินและบัญชีสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการเงินกองกลางของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับระบบการเงินรับ-จ่ายและระบบบัญชีของส่วนการเงินและบัญชีโดยอัตโนมัติแบบ real-time

ระบบการเงินรับ/จ่าย - ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบการเงินรับ/จ่าย เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนการให้บริการหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการรับ-จ่ายเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยระบบการเงินรับ-จ่ายจะมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ อาทิเช่น MIS บุคลากร ระบบพัสดุ และระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยทุกขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบจะมีการลงบันชีโดยอัตโนมัติ

ระบบบัญชี - ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบบัญชี เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนการเงินและบัญชี ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลจากระบบต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องคีร์ข้อมูลซ้ำซ้อน สามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบและลงบัญชีจากระบบการเงินรับ-จ่ายและระบบอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติแบบ real-time ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูลจากงานหรือระบบอื่นๆ ได้

ระบบเงินเดือน- ส่วนการเงินและบัญชี

ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเช่น ส่วนทรัพยากรบุคคล ทำการป้อนข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบให้เป็นฐานข้อมูลมาตราฐานที่มีข้อมูลใช้ในหน่วยงานอย่างครบถ้วนและแชร์ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลต่างๆ มีการเชื่อมโยงหากันแบบ real-time และมีหน่วยงานอื่นๆ ช่วยตรวจสอบและรายงานผลข้อผิดพลาดของข้อมูลไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ระบบพัสดุ คงคลัง (หลัก)- ส่วนพัสดุ

ระบบพัสดุ-คงคลัง เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนพัสดุ และส่วนการเงินและบัญชีได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนพัสดุและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลพัสดุต่างๆ อาทิเช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ และอื่นๆ ที่หน่วยงานซื้อผ่านพัสดุ โดยหน่วยงานสามารถแจ้งพัสดุให้จัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ โดยเจ้าหน้าที่ของพัสดุมีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างเข้าสู่ระบบทุกขั้นตอนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบการเงินรับ-จ่ายและระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนอีก

ระบบคลังวัสดุ (ย่อย) - ส่วนพัสดุ

ระบบคลังวัสดุย่อย เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนพัสดุ และส่วนการเงินและบัญชีได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการวัสดุที่ได้เบิกจากคลังกลาง(ส่วนพัสดุ) เพื่อใช้ในหน่วยงานของตนเอง โดยส่วนพัสดุสามารถตรวจสอบข้อมูลในคลังวัสดุย่อยของแต่ละหน่วยงานได้ตลอดเวลาแบบ real time และหน่วยงานก็สามารถเก็บข้อมูลวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเองโดยไม่ผ่านพัสดุและตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัสดุต่างๆ ของหน่วยงานตนเองได้ ทั้งนี้พัสดุสามารถตรวจสอบวัสดุที่หน่วยงานซื้อผ่านพัสดุและหน่วยงานจัดซื้อเองได้โดยอัตโนมัติ

ระบบการเบิก/คืนวัสดุสำนักงาน - ส่วนพัสดุ

ระบบเบิก/คืนวัสดุสำนักงานของส่วนพัสดุ เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนพัสดุได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัยในการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต้องใช้ภายในสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร กระดาษ สมุดโน๊ต และอื่นๆ โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับระบบคลังพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย(ส่วนพัสดุ) ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบ เช็คยอดและเบิก-คืนวัสดุสำนักงานต่างๆ กับคลังพัสดุกลางได้แบบ real-time

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger-print scanner) เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยอาทิเช่นการบันทึกเวลาเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน การบันทึกเวลาเข้า-ออกชั้นเรียน/ห้องสอบ/ห้องปฏิบัติการฯ/ห้องสมุดของนักศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการทดลองใช้ระบบสามารถติดต่อกับทีมงาน MIS ได้ที่โทร.4076 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร โทร.4012

ระบบการลา - ส่วนทรัพยากรบุคคล

ระบบการลา on-line ของส่วนทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาของพนักงานทุกประเภทหรือทุกระดับของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบ ลดปริมาณการใช้กระดาษ สะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินภาระงานของพนักงานทุกท่าน พร้อมทั้งการเบิก-จ่ายเงินเดือนของส่วนการเงินและบัญชีในกรณีที่พนักงานลาโดยยังไม่รับสิทธิการลา ซึ่งข้อมูลประเภทการลาที่จัดเก็บเข้าสู่ระบบอาทิเช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาเลี้ยงดูบุตร ลาไปต่างประเทศ ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจน์ ลาชดเชย เป็นต้น

ระบบภาระงานสายวิชาการ-ส่วนทรัพยากรบุคคล

ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ (Academic workload)เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการ การเรียนการเรียนและการวิจัยของคณาจารย์อย่างมีระบบสะดวกและรวดเร็วต่อการประมวลผลข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลาง (MIS) ของมหาวิทยาลัยได้คณาจารย์ทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นผ่านระบบได้

ระบบจัดเก็บเอกสาร - หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.

ระบบจัดเก็บเอกสาร (e -document)ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส. เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ศูนย์กิจการนานาชาติ สถาบันวิจัยฯ ส่วนทรัพยากรบุคคล ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนสารบรรณฯ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บเอกสารของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ สะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น สามารถลิงค์ข้อมูลถึงกันและกันได้ โดยข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ เอกสารการประชุม หนังสือรับเข้า-ส่งออก คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน คู่มือบัณฑิต เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารคำของบและยืนยันคำของบประมาณ และรายงานผลการประเมินตน (SAR)รวมถึงการจอง/ออกเลขหนังสือจากส่วนกลาง (ส่วนสารบรรณและนิติการ) และการจอง/ออกเลขหนังสือของแต่ละหน่วยงานด้วย


ระบบจัดเก็บเอกสาร - สำนักวิชา/สาขาวิชา

ระบบจัดเก็บเอกสาร (e -document)ของสำนักวิชา เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับสำนักวิชาต่างๆ อาทิเช่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บเอกสารของสำนักและสาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นระบบ สะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น โดยข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ เอกสารการประชุม หนังสือเข้า-ออก คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ คู่มือบัณฑิต เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารคำของบและยืนยันคำของบประมาณ และรายงานผลการประเมินตน (SAR)

ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ-ส่วนทรัพยากรบุคคล

ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ (Non-academic workload)เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบสะดวกและรวดเร็วต่อการประมวลผลข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลาง (MIS) ของมหาวิทยาลัยได้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปทุกท่านสามารถกรอกผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กำหนดหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายผ่านระบบตามวันและเวลาที่สะดวก

ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์-ส่วนสารบรรณและนิติการ

ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ร่วมกับส่วนสารบรรณและนิติการได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลและเก็บเอกสารเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยเอกสารที่ส่งเข้า-ออกมหาวิทยาลัยจะถูกคัดแยกโดยส่วนสารบรรณและนิติการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านเข้า-ออกส่วนสารบรรณและนิติการจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ และส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทางที่เอกสารมีการเดินทางจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ถูกบันทึกและจัดเก็บเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการลิงค์ข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น และติดตามผลการดำเนินการต่างๆ ได้ตลอดเส้นทางที่เอกสารมีการเดินทางทันทีที่ข้อมูลถูกบันทึกเข้าสู่ระบบแบบ real time

ระบบจัดเก็บเอกสาร-ส่วนสารบรรณและนิติการ

ระบบจัดเก็บเอกสาร (e -document)เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ร่วมกับส่วนสารบรรณและนิติการได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกสารส่วนกลางโดยส่วนสารบรรณฯได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบที่ทางทีมงานพัฒนาขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา ขณะนี้มีเอกสารมากกว่า 5,000 รายการเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ทำการค้นหาหรือใช้บริการ

ระบบแจ้งซ่อม-ส่วนอาคารสถานที่

ระบบแจ้งซ่อมหรือระบบการให้บริการส่วนอาคารสถานที่ (Building and Ground Services) เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและติดตามงาน ท่านสามารถขอรับบริการจากส่วนอาคารฯผ่านระบบการให้บริการส่วนอาคารสถานที่ อาทิเช่น การแจ้งซ่อมทั่วไป แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ การขอรับบริการจากงานไฟฟ้าและปรับอากาศ การขอรับบริการจากงานภูมิทัศน์ และ งานอื่นๆ

ระบบจองรถ-ส่วนอาคารสถานที่

ระบบจองรถ (Vehicle Booking) เป็นระบบที่ทางสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ – งานยานพาหนะ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ขอใช้บริการจองรถในการปฏิบัติิหน้าที่ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งผู้ขอรับบริการ สามารถเลือกรถ ตรวจสอบตารางเวลาการใช้รถจองรถแบบ on-line และ View ผลการพิจารณาการจองรถได้ตามความต้องการ