Suranaree University of Technology

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) - สำหรับหน่วยงาน มทส.  

 

ข้อมูลทั่วไป

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ

                        1.       เปิดเบราเซอร์ (Internet Explorer version 6.x ขึ้นไป)

2.       ตั้งค่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ให้เรียบร้อย

3.       พิมพ์ URL  http://mis.sut.ac.th

4.       พิมพ์รหัสผู้ใช้ (User name) เป็นรหัสพนักงานอิงตามส่วนการเจ้าหน้าที่

5.       พิมพ์รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสเดียวกับรหัสผู้ใช้

6.       คลิกเมนู   เพื่อเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ :  ท่านใดที่เคยใช้ระบบการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (eccs) การใช้รหัสผ่านจะไม่เหมือนกัน

 
 

จัดทำโดย ทีมงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ : 044224076  โทรสาร:  044224070  Email: sut-mis@hotmail.com