ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


 มารู้จักกับระบบการเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษกันเถอะ 
  
 โดยปกติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ทางสำนักวิชาจะทำเรื่องเข้ามาเบิกจ่ายที่ส่วนการเงินและบัญชีเป็นระยะๆ ซึ่งที่ผ่านมาค่อนข้างล่าช้าและประสบปัญหามากมาย ดังนั้นส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับสำนักวิชาต่างๆ จึงพยายามหาวิธีที่สะดวก รวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษดังกล่าว อาทิเช่นโอนเงินให้สำนักวิชาบริหารจัดการเบิกจ่ายได้เองในระดับย่อยๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ปัญหาที่พบก็คือข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่บนกระดาษ หรือยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลเดียวกันหรือเชื่อมโยงกันได้ 
   
 ด้วยเหตุนี้เองทำให้ส่วนการเงินและบัญชีต้องรับภาระอันหนักอึ้งทุกปีในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและยิ่งหนักไปกว่านั้นคือการจัดเก็บเอกสารมากมายอันเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง ท่านคงจะพอจินตนาการกันได้นะค่ะว่าส่วนการเงินและบัญชีต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมากน้อยเพียงใดในแต่ละปีและต้องป้อนข้อมูลในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานแค่ใหนและที่สำคัญคือระบบที่ส่วนการเงินและบัญชีปัจจุบันยังไม่สามารถแชร์ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้ 
   
 ด้วยเหตุนี้เองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณวารี เชื้อปรุง) ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้สำนักวิชาต่างๆ สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   
 ระบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
 ระบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ระบบภาระงาน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น ฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลพัสดุ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับรับ-จ่ายเงินและบัญชีของส่วนการเงินและบัญชี 
   
 ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบการจัดเก็บเอกสารของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่ ระบบภาระงานของส่วนการเจ้าหน้าที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) การออกแบบและพัฒนาระบบจะเน้นที่การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK 
   
 การใช้งานระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
         ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษได้โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เหมือนกับการเข้าใช้ระบบอื่นๆ โดยทั่วไป ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน 
   
 ความสามารถของระบบฯ 
          ท่านสามารถเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษผ่านระบบได้ ท่านสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ผ่าน web ได้ ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ และสามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้