ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


 มารู้จักกับระบบการจอง-ตรวจสอบงบประมาณกันเถอะ 
  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการบริหารและจัดการแบบรวมบริการ ประสานภาระกิจ โดยมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีรับผิดชอบโดยส่วนแผนงาน การจัดซื้อ-จัดจ้างรับผิดชอบโดยส่วนพัสดุ และการเบิก-จ่ายเงินรับผิดชอบโดยส่วนการเงินและบัญชี และอื่นๆ 
   
 ถึงจะมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน แต่การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนนั้นทุกหน่วยงานต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เราคงพอจะนึกภาพกันออกนะค่ะ ขณะนี้ มทส. ของเราถูกสร้างขึ้นมา 10 กว่าปีแล้ว องค์กรเติบโตขึ้นทุกวันมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนอาคารที่เพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย งบประมาณต่างๆ ก็ย่อมต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ มทส. ของเรา 
   
 ด้วยเหตุนี้เองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณวารี เชื้อปรุง) หัวหน้าส่วนพัสดุ (คุณอรรถพร อุ่นโสมย์) ร่วมกับทีมงานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และเจ้าหน้าที่ของส่วนการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ของส่วนพัสดุที่เกี่ยวข้องได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการจอง-ตรวจสอบงบประมาณผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งขอจองงบประมาณเพื่อจัดซื้อ-จัดจ้างอุปกรณ์เครื่องมือฯ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลเพียงพอในการบริหารและจัดการงบประมาณต่างๆ ด้วย 
   
 ระบบการจอง-ตรวจสอบงบประมาณ 
 ระบบการจอง-ตรวจสอบงบประมาณ เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ระบบภาระงาน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น ฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลการเงินบัญชีและฐานข้อมูลพัสดุ โดยข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนแผนงานจะถูกโอนลงมาที่ระบบการเงินบัญชีและพัสดุซึ่งต่อเชื่อมกับระบบฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบและจองงบประมาณเพื่อใช้ในงานต่างๆ ได้ กรณีหน่วยงานต้องการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ แต่ละหน่วยงานสามารถระบุรายการครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ได้เลยโดยข้อมูลเหล่านี้จะวิ่ง/ใหลเข้าไปที่ระบบพัสดุ ทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนพัสดุสามารถดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามที่หน่วยงานต้องการโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่ส่วนการเงินและบัญชี เมื่อรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนพัสดุทำการสั่งซื้อ-สั่งจ้างจำเป็นต้องมีการจ่ายเงินข้อมูลต่างๆ ก็จะใหลเข้าไปที่ระบบการเงินและบัญชีทำให้ส่วนการเงินและบัญชีสามารถตัดจ่ายได้ทันทีเช่นกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและติดตามได้ทุกขั้นตอน 
   
 ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-document ของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่ ระบบภาระงานของส่วนการเจ้าหน้าที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) การออกแบบและพัฒนาระบบจะเน้นที่การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK 
   
 การใช้งานระบบการจอง-ตรวจสอบงบประมาณ 
         ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการจอง-ตรวจสอบงบประมาณได้โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เหมือนกับการเข้าใช้ระบบอื่นๆ โดยทั่วไป ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน 
   
 ความสามารถของระบบฯ 
         ระบบฯสามารถแสดงรายละเอียดและยอดเงินของงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยได้ แต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบงบประมาณที่เหลือ สามารถจองงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละขั้นตอน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ สามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้และสามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้