ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


  มารู้จักกับระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ กันเถอะ  
   
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปจำนวน 676 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549)ในแต่ละภาคการศึกษาส่วนการเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มการกรอกภาระงานให้กับพนักงานสายปฏิบัติการฯ ทุกคนเพื่อทำการกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาการขึ้นเงินเดือนต่อไป  
     
  ในการดำเนินการที่ผ่านมาส่วนการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา(3 ภาคการศึกษา/ปี) เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการฯมีจำนวนมากประกอบกับพนักงานสายปฏิบติการฯไม่สามารถตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลตามที่ได้กรอกไปแล้วได้ และต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ ทุกรอบการประเมิน ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ปริมาณกระดาษเพิ่มมากขึ้น  
     
  ดังนั้นทีมงานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และส่วนการเจ้าหน้าที่ได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การลดปริมาณกระดาษและการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด  
     
  ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ  
  ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง (MIS) ของมหาวิทยาลัยได้ การออกแบบของระบบจะเป็นแบบเรียบง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน โดยพนักงานสายปฏิบัติการทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ สามารถค้นหาหรือแสดงผลข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกเข้าสู่ระบบในรอบการประเมินที่ผ่านๆ มาได้ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินจะถูกเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลกลาง (MIS)อาทิเช่น ข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลการลา และอื่นๆ ซึ่งในอนาคตหากระบบนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ทางทีมงานจะพัฒนาให้คลอบคลุมถึงผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
     
  ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ  
  ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-documentของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE)และการออกแบบหน้าจอจะใช้รูปแบบเดียวกับระบบอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน การพัฒนาและการดูแลระบบ การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK  
     
  การใช้งานระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ  
           ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการได้ โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน  
     
  การแสดงผล  
           ระบบสามารถประมวลและแสดงผลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ สามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ ได้