ดาวน์โหลด
คู่มือ

 

  :    เครื่องของผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อใช้เปิดอ่าน  
       
  >> ดาวน์โหลด โปรแกรม Acrobat Reader  
   
  :    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS )  
  >> ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนสารบรรณและนิติการ)    
  >> งานไฟฟ้าและปรับอากาศ (ส่วนอาคารสถานที่)  
  >> งานประปาและสิ่งแวดล้อม (ส่วนอาคารสถานที่)   
  >> งานบริการอาคารสถานที่ (ส่วนอาคารสถานที่)  
  >> งานยานพาหนะ (ส่วนอาคารสถานที่)  
    >> ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 20/04/2552  
   
     
  :    ระบบการให้บริการออนไลน์ ส่วนอาคารสถานที่     
  >> ผู้ให้บริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่)   
  >> ผู้ขอรับบริการ (สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน มทส.)  
       
   
     
  :    ระบบภาระงานสายปฏิบัติการฯ  
  >>  คู่มือภาระงานสายปฏิบัติการฯ   
       
   
     
   ระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document) สำนักวิชา  
  >>  คู่มือระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document) สำนักวิชา  
       
   
     
  :    ระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ส่วนสารบรรณและนิติการ  
     
  >> คู่มือระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ส่วนสารบรรณและนิติการ  
     
   
     
  :    ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและระบบการลาพนักงาน มทส. ส่วนทรัพยากรบุคคล  
     
  >> คู่มือระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Finger Print Scanner) ส่วนทรัพยากรบุคคล