รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ความช่วยเหลือ
คู่มือ


   
       
 
       >> โปรดติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณวันวิสาข์ สีทานันท์ โทร. 4056
       
 
     ระบบเช็คสลิปเงินเดือน Online - ส่วนการเงินและบัญชี
         >> โปรดติดต่อคุณมนทชา กาลอินทร์ โทร. 3316
     ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน TA/RA - ส่วนการเงินและบัญชี
         >> โปรดติดต่อคุณศรัญญา ศรียงพะเนา โทร. 4093
     ระบบเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา(OT) - ส่วนการเงินและบัญชี
         >> โปรดติดต่อคุณสาริศา กาญจนเมธี โทร. 4089
     ระบบเคาเตอร์เงินสำรองจ่าย - ส่วนการเงินและบัญชี
         >> โปรดติดต่อคุณสุดารัตน์ พินิจ โทร. 4099
     ระบบจองงบประมาณ - ส่วนการเงินและบัญชี
         >> โปรดติดต่อคุณสายรุ้ง สังกรณีย์ โทร. 4092
     ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน Online - ส่วนพัสดุ
         >> โปรดติดต่อคุณวัชรี อยู่เย็น โทร. 4107
   

ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือและระบบการลา Online

         >> โปรดติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่คุณจุฑามาศ รักษ์มณี โทร. 4065 และคุณอัครพล จำปานิล โทร. 4064
   

ระบบ e-document ส่วนสารบรรณและนิติการ

         >> โปรดติดต่อส่วนสารบรรณและนิติการ คุณสุกัญญา วิบูลย์กูล โทร. 4073 , 4075
     ระบบการให้บริการส่วนอาคารสถานที่
         >> โปรดติดต่อส่วนอาคารสถานที่ Call center โทร. 5151, 5115
     ระบบการจองรถ - ส่วนอาคารสถานที่
         >> โปรดติดต่อส่วนอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ โทร. 4860-3
     ระบบการสืบค้นภาระงานสายวิชาการ
         >> โปรดติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณอิสราภรณ์ วิทยากรณ์ โทร. 4864
     ระบบการกรอกข้อมูลภาระงานสายปฏิบัติการฯ
         >> โปรดติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่คุณอัครพล จำปานิล โทร. 4064
       
 
         >> โปรดติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4076,4079  Fax. 4070 E-Mail: sut-mis@hotmail.com
       
     

       
     ลืมรหัสผ่าน
          >> ให้ทำการลอง Reset Password (โปรดอ่านคู่มือ) หรือ ติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4076 ,4079 โทรสาร 4070
     เข้าใช้ระบบไม่ได้ทั้งๆ ที่พิมพ์รหัสพนักงานและรหัสผ่านถูกต้อง 
          >> แสดงว่าประวัติของท่านยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ MIS โปรดติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่   
     การแสดงผลบน IE เป็นภาษาที่อ่านไม่ออกเพราะไม่ใช่ภาษาไทย
         >> แสดงว่า Browser ของท่านยังไม่มีการกำหนดให้เป็น Thai(windows) โปรดอ่านคู่มือหรือติดต่อทีมงาน MIS
     ขณะที่ใช้ระบบมีข้อความ "ActiveX control..." ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ
         >> แสดงว่าท่านยังไม่ได้ทำการ set active x control บน Browser ของท่านให้ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือหรือติดต่อทีมงาน MIS
    ขณะที่ใช้งานระบบจะปรากฏหน้าจอพร้อมแสดงข้อความ "The page cannot be display"
         >>  แสดงว่า network ล้มหรือ proxy server มีปัญหา (ไม่ควรใช้ระบบผ่าน proxy server)
       

หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th