ความช่วยเหลือ
คู่มือ

   
       
 
       >> โปรดติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณวันวิสาข์ สีทานันท์ โทร. 4713
       
 
   

ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือและระบบการลา Online

         >> โปรดติดต่อทรัพยากรบุคคล คุณจุฑามาศ พฤทธิศาลิทร โทร. 4059 และคุณอัครพล จำปานิล โทร. 4056
 
     ระบบการให้บริการส่วนอาคารสถานที่
         >> โปรดติดต่อส่วนอาคารสถานที่ Call center โทร. 5151, 5115
 
     ระบบการจองรถ - ส่วนอาคารสถานที่
         >> โปรดติดต่อส่วนอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ โทร. 4860-3
 
     ระบบการภาระงานสายวิชาการ
         >> โปรดติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล พลวันต์ ปฐมปณิธิ โทร. 4066
 
     ระบบการกรอกข้อมูลภาระงานสายปฏิบัติการฯ
         >> โปรดติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณสุจิตรา วงศ์พรม โทร. 4718
       
 
         >> โปรดติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4076, 4079 E-Mail:sut-mis@sut.ac.th
       
     

       
     ลืมรหัสผ่าน
          >> ให้ทำการลอง Reset Password (โปรดอ่านคู่มือ) หรือ ติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4076, 4079
     เข้าใช้ระบบไม่ได้ทั้งๆ ที่พิมพ์รหัสพนักงานและรหัสผ่านถูกต้อง  
          >> แสดงว่าประวัติของท่านยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ MIS โปรดติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล
     การแสดงผลบน IE เป็นภาษาที่อ่านไม่ออกเพราะไม่ใช่ภาษาไทย
         >> แสดงว่า Browser ของท่านยังไม่มีการกำหนดให้เป็น Thai(windows) โปรดอ่านคู่มือหรือติดต่อทีมงาน MIS
     ขณะที่ใช้ระบบมีข้อความ "ActiveX control..." ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ
         >> แสดงว่าท่านยังไม่ได้ทำการ set active x control บน Browser ของท่านให้ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือหรือติดต่อทีมงาน MIS
    ขณะที่ใช้งานระบบจะปรากฏหน้าจอพร้อมแสดงข้อความ "The page cannot be display"
         >>   แสดงว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ หรือ proxy server มีปัญหา (ไม่ควรใช้ระบบผ่าน proxy server)