ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


 มารู้จักกับระบบคลังวัสดุย่อยกันเถอะ 
  
 เราได้ทำความรู้จักกับระบบการเบิก-คืนวัสดุสิ้นเปลืองจากคลังหลักกันไปแล้วใช่ใหม๊ค่ะ ระบบคลังวัสดุย่อยก็จะเหมือนกันกับคลังวัสดุหลักค่ะ ซึ่งจะต่างกันตรงที่แต่ละหน่วยงานจะดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งได้ทำการเบิกจากคลังหลัก(ส่วนพัสดุ)แล้วนำมาเก็บไว้ในคลังย่อยของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อเองโดยไม่ผ่านส่วนพัสดุด้วย ดังนั้นระบบคลังวัสดุย่อยนี้จึงถือได้ว่าเป็นคลังหลักของหน่วยงานแต่เป็นคลังย่อยของส่วนพัสดุเพราะส่วนพัสดุสามารถตรวจสอบรายการ จำนวนและรายละเอียดต่างๆจากคลังวัสดุย่อยของหน่วยงานได้ 
   
 ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีระบบคลังวัสดุของตนเอง หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้วิธีการเบิก-จ่ายบนกระดาษ เมื่อวัสดุใกล้หมดก็จะทำเรื่องเพื่อขอเบิกจ่ายจากคลังวัสดุหลักไปเรื่อยๆ โดยส่วนพัสดุเองจะไม่ทราบเลยว่าขณะนี้มีวัสดุที่ถูกใช้ไปหรือเหลือใช้ในคลังย่อยของแต่ละหน่วยงานเท่าไหร่ จะรู้ก็แต่ยอดรวมที่หน่วยงานเบิกไปใช้งานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) หัวยหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณวารี เชื้อปรุง) หัวหน้าส่วนพัสดุ (คุณอรรถพร อุ่นโสมย์) ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และเจ้าหน้าที่ของส่วนพัสดุที่เกี่ยวข้องได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบคลังย่อยของหน่วยงานผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเบิกหรือคืนวัสดุสำนักงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   
 ระบบคลังวัสดุย่อยของหน่วยงาน 
 ระบบคลังวัสดุย่อยของหน่วยงาน เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ระบบภาระงาน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น ฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลพัสดุ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับคลังพัสดุกลางของส่วนพัสดุ 
   
 ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-document ของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่ ระบบภาระงานของส่วนการเจ้าหน้าที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) การออกแบบและพัฒนาระบบจะเน้นที่การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK 
   
 การใช้งานระบบคลังวัสดุย่อยของหน่วยงาน 
         ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการเบิก-วัสดุสำนักงานได้โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เหมือนกับการเข้าใช้ระบบอื่นๆ โดยทั่วไป ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน 
   
 ความสามารถของระบบฯ 
          ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนวัสดุสำนักงานที่คลังวัสดุกลางได้ก่อนที่ท่านจะดำเนินการเบิก-คืน ท่านสามารถจัดพิมพ์รายการและจำนวนวัสดุที่ท่านต้องการผ่าน web ได้ ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนวัสดุสำนักงานที่ท่านได้รับอนุมัติเบิกได้ สามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้และสามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และในอนาคตก็จะมีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลย่อยให้กับทุกหน่วยงานซึ่งข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงหากันได้ทั้งหมด