ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


 มารู้จักกับระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อยกันเถอะ 
  
 การเบิกจ่ายเงินสดย่อยทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกลางซึ่งก็คือ ส่วนการเงินและบัญชี ซึ่งต้องรับภาระในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าสวัสดิการต่างๆ ค่าตอบแทน และอื่นๆ มากมายทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ และย่อยๆ ต่างๆ 
   
 ด้วยภาระอันใหญ่หลวงนี้ทำให้ส่วนการเงินและบัญชีต้องรับภาระอันหนักอึ้งทุกปี ต้องทำการรับ-จ่าย ตรวจสอบ ลงบัญชีทุกวัน ให้ทันกับความต้องการของผู้ขอรับบริการของมหาวิทยาลัย 
   
 ด้วยเหตุนี้เองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณวารี เชื้อปรุง) ร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และเจ้าหน้าที่ของส่วนการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายเงินสดย่อยผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเบิก-จ่ายเงินสดย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเสมือนเคาร์เตอร์ย่อยของส่วนการเงินและบัญชี ซึ่งส่วนการเงินและบัญชีสามารถตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินสดย่อยของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละวันได้แบบ real time 
   
 ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย 
 ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ระบบภาระงาน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิเช่น ฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลพัสดุ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับระบบการเงินรับ-จ่ายของส่วนการเงินและบัญชีโดยอัตโนมัติ 
   
 ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-document ของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่ ระบบภาระงานของส่วนการเจ้าหน้าที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) การออกแบบและพัฒนาระบบจะเน้นที่การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK 
   
 การใช้งานระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย 
         ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยได้โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เหมือนกับการเข้าใช้ระบบอื่นๆ โดยทั่วไป ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน 
   
 ความสามารถของระบบฯ 
          ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนการเบิกจ่ายเงินสดย่อยในหน่วยงานของท่านได้ ท่านสามารถจัดพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน web ได้ สามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้และสามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้