สถิติการให้บริการ
คู่มือ

ปีงบประมาณ 64

มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 43 ระบบ และระบบสารสนเทศอื่นนอกแผนงานประจำปี ให้บริการหน่วยงานทั้งหมด 23 หน่วยงาน

43

ระบบ

23

หน่วยงาน