ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


    มารู้จักกับระบบภาระงานสายวิชาการกันเถอะ  
     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มสายงาน ได้แก่ สายบริหารวิชาการ สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป และในแต่ละภาคการศึกษาส่วนการเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มการกรอกภาระงานให้กับพนักงานสายวิชาการทำการกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด  
     
  ในการดำเนินการที่ผ่านมาส่วนการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะพบว่ามีการใช้ปริมาณกระดาษเพิ่มมาก เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่สายวิชาการมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีภาระงานด้านต่างๆ ในทุกภาระกิจมากขึ้นประกอบกับพนักงานสายวิชาการไม่สามารถตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลตามที่ได้กรอกไปแล้วได้ และต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ ทุกรอบการประเมิน  
     
  ดังนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.เสาวนีย์ รัตนพานี) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) ร่วมกับทีมงานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และส่วนการเจ้าหน้าที่ได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการผ่าน Web ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การลดปริมาณกระดาษและการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
     
  ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ  
 ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อมและจองรถออนไลน์ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง (MIS)ของมหาวิทยาลัยได้ การออกแบบของระบบจะเป็นแบบเรียบง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน โดยพนักงานสายวิชาการทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ สามารถค้นหาหรือแสดงผลข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกเข้าสู่ระบบในรอบการประเมินที่ผ่านๆ มาได้ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินจะถูกเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลกลาง (MIS)อาทิเช่น ข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลการลา และอื่นๆ ซึ่งในอนาคตหากระบบนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ทางทีมงานจะพัฒนาให้คลอบคลุมถึงผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
     
  ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ  
 ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-document ของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE)และการออกแบบหน้าจอจะใช้รูปแบบเดียวกับระบบอื่นๆเพื่อความสะดวกในการใช้งาน การพัฒนาและการดูแลระบบ การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK  
     
  การใช้งานระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ  
 ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการได้โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นหลักซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน  
     
  การแสดงผล  
     ระบบสามารถประมวลและแสดงผลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้และสามารถจัดพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ได้