ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


  มารู้จักกับระบบการลา online กันเถอะ  
   
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 30 กว่าหน่วยงานและมีพนักงานทั้งหมดรวมสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปจำนวน 977 คน ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว(ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550) โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ธุรการของทุกหน่วยงานจะต้องควบคุม ดูแลเรื่องการเข้าทำงาน การขาด การลา ฯลฯ ของพนักงานรวมทั้งจัดทำและส่งแบบรายงานสรุปวันลาของพนักงานในแต่ละหน่วยงานให้กับส่วนการเจ้าหน้าที่ทุกเดือน ทุกรอบการประเมินและทุกปี เพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่รวบรวม สรุป รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ส่วนการเงินและบัญชีเพื่อหักเงินในกรณีที่พนักงานลาโดยยังไม่ได้รับสิทธิในการลานั้นๆ หรือจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความดีความชอบของพนักงานต่อไป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     
  ในการดำเนินการที่ผ่านมาทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการทุกเดือน ทุกรอบการประเมินและทุกปีและต้องจัดส่งข้อมูลให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เนื่องจากปัจจุบันจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้นการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานบางหน่วยงานย่อมเกิดความล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อตัด-จ่ายเงินเช่นส่วนการเงินและบัญชีได้รับผลกระทบในการตัด-จ่าย ประกอบการตรวจสอบสิทธิการลาของพนักงานก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเพราะต้องรอตรวจสอบจากพนักงานธุรการคนเดี่ยว หากพนักงานธุรการลาหรือติดธุระมาทำงานไม่ได้ พนักงานท่านอื่นๆ ก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของตนเองได้  
     
  ดังนั้นทีมงานพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)และส่วนการเจ้าหน้าที่ได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบลา online ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณกระดาษและการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด  
     
  ระบบการลา online  
  ระบบการลา online เป็นระบบที่ใช้งานภายใน มทส.(อินทราเน็ต) เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่ทางทีมงาน MIS ได้พัฒนาขึ้น อาทิเช่น ระบบแจ้งซ่อม จองรถออนไลน์ และระบบภาระงานสายปฏิบัติการฯ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง (MIS) ของมหาวิทยาลัยได้ การออกแบบของระบบจะเป็นแบบเรียบง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน โดยพนักงานทุกท่านสามารถกรอกและค้นหาข้อมูลการลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบได้ ข้อมูลการลาที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบภาระงานสายปฏิบัติการฯ และเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลอื่น ๆ อาทิเช่น ฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลการเงินและบัญชี และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบ real time  
     
  ลักษณะการออกแบบและพัฒนาระบบ  
  ลักษณะการพัฒนาระบบจะเหมือนกับระบบ E-documentของส่วนสารบรรณและนิติการ ระบบแจ้งซ่อมและ ระบบการจองรถออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่กล่าวคือ ระบบจะเป็นแบบ Web-base ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE)และการออกแบบหน้าจอจะใช้รูปแบบเดียวกับระบบอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน การพัฒนาและการดูแลระบบ การพัฒนายังคงใช้เทคโนโลยีของ .NET FRAMEWORK  
     
  การใช้งานระบบลา online  
           ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการลา online ได้ โดยทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสพนักงานตามทะเบียนประวัติของส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ซึ่งเมนูจะต่างกันในแต่ละผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน  
     
  การแสดงผล  
           ระบบสามารถประมวลและแสดงผลการลาแบบรายบุคคล รายหน่วยงานและทั้งมหาวิทยาลัยได้ สามารถจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ตามสิทธิที่แต่ละคนได้รับ