รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ
เรียน พนักงานสายปฏิบัติการฯ ทุกท่านที่กรอกภาระงานฯ เข้าระบบ MIS

     เนื่องจากใกล้ถึงเวลาปิดรอบการประเมิน(7 มี.ค.60) จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเข้าใช้งานพร้อมๆกัน ภาระหนักตกอยู่ที่ Server บ่อยครั้งที่ Server ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ Admin ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้อง Restart Sever อยู่บ่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ภาระงานฯจำนวนมากที่ท่านดำเนินการอยู่ในห้วงเวลานั้นหายไปและไม่สามารถเรียกกลับมาได้ ซึ่งทำให้ท่านเสียเวลาและอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง

     ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ได้โปรดบันทึกภาระงานฯของท่านเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ MS-Word, Excel, Notepad หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมที่เครื่องของท่านก่อน แล้วจึงนำไฟล์เหล่านั้น Upload มาที่ระบบ MIS ผ่านช่องทาง เอกสารแนบ ในหน้าจอแบบกรอกภาระงานฯ ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกผ่านระบบโดยตรง

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
     จากทีมงาน MIS

 
แนะนำระบบ

ระบบการเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ - สำนักวิชา    
ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย - ส่วนการเงินและบัญชี    
ระบบคลังวัสดุย่อย - ส่วนพัสดุ     
ระบบการเบิก/คืนวัสดุสำนักงาน - ส่วนพัสดุ    
ระบบการจอง/ตรวจสอบงบประมาณ - ส่วนการเงินและบัญชี     
ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ    
ระบบการลา - ส่วนการเจ้าหน้าที่     
ระบบจัดเก็บเอกสาร - หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.    
ระบบจัดเก็บเอกสาร - สำนักวิชา/สาขาวิชา     
ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ-ส่วนการเจ้าหน้าที่    
ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ-ส่วนการเจ้าหน้าที่     
ระบบจัดเก็บเอกสาร-ส่วนสารบรรณและนิติการ    
ระบบแจ้งซ่อม-ส่วนอาคารสถานที่    
ระบบจองรถ-ส่วนอาคารสถานที่    
ขั้นตอนการใช้ระบบ     

 

1. เปิดเบราเซอร์ (อาทิเช่น Internet Explorer(IE),Safari, Chrome, Firefox และ Opera )

 

 

2. ตั้งค่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ให้เรียบร้อย

 

 

3. พิมพ์ URL  http://mis.sut.ac.th

 

 

4. พิมพ์ รหัสผู้ใช้ (User name) เป็นรหัสพนักงานอิงตามส่วนการเจ้าหน้าที่

 

 

5. พิมพ์ รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสเดียวกับรหัสผู้ใช้

 

 

6. คลิกเมนู   เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

หมายเหตุ :  ขณะนี้ท่านสามารถเข้าใช้ระบบด้วยรหัสพนักงาน และรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับ email ของมหาวิทยาลัยได้

 ติดต่อทีมงาน

ข้อมูลพนักงาน ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณวันวิสาข์ สีทานันท์ โทร. 4056
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อทีมงาน MIS โทร.4086, 4079
ระบบภาระงานสายวิชาการ ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณอิสราภรณ์ วิทยากรณ์ โทร. 4059
ระบบภาระงานสายปฏิบัติการฯ ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณวัชรพล เหลืองวัฒนะวุฒิ โทร. 4063
ระบบสืบค้นเอกสาร (e-document)- ส่วนสารบรรณและนิติการ ติดต่อส่วนสารบรรณและนิติการ คุณสุกัญญา วิบูลย์กูล โทร. 4075
ระบบสืบค้นเอกสาร (e-document)- หน่วยงานต่างๆ ติดต่อทีมงาน MIS โทร.4086, 4079
ระบบแจ้งซ่อมและจองรถ ติดต่อ call center ส่วนอาคารสถานที่ โทร.5115, 5151
ระบบแสกนลายนิ้วมือ(Finger print scanner) ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณอัครพล จำปานิล โทร. 4059
ระบบการลา Online ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ คุณจุฑามาส พฤทธิศาลิธร โทร. 4059
อื่นๆ ติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4086 fax. 4070 email: sut-mis@hotmail.com หรือฝากข้อความไว้ที่หน้า comments ก็ได้ค่ะ

หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th