รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ


แนะนำระบบ

ระบบการเบิก/จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ - สำนักวิชา    
ระบบการเบิก/จ่ายเงินสดย่อย - ส่วนการเงินและบัญชี    
ระบบคลังวัสดุย่อย - ส่วนพัสดุ     
ระบบการเบิก/คืนวัสดุสำนักงาน - ส่วนพัสดุ    
ระบบการจอง/ตรวจสอบงบประมาณ - ส่วนการเงินและบัญชี     
ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ    
ระบบการลา - ส่วนทรัพยากรบุคคล     
ระบบจัดเก็บเอกสาร - หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.    
ระบบจัดเก็บเอกสาร - สำนักวิชา/สาขาวิชา     
ระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ-ส่วนทรัพยากรบุคคล    
ระบบการกรอกภาระงานสายวิชาการ-ส่วนทรัพยากรบุคคล     
ระบบจัดเก็บเอกสาร-ส่วนสารบรรณและนิติการ    
ระบบแจ้งซ่อม-ส่วนอาคารสถานที่    
ระบบจองรถ-ส่วนอาคารสถานที่    
ขั้นตอนการใช้ระบบ       

 

1. เปิดเบราเซอร์ (อาทิเช่น Chrome, Firefox, Internet Explorer(IE), Safari และ Opera )

 

 

2. ตั้งค่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ให้เรียบร้อย

 

 

3. พิมพ์ URL  http://mis.sut.ac.th

 

 

4. พิมพ์ รหัสผู้ใช้ (User name) เป็นรหัสพนักงานอิงตามส่วนทรัพยากรบุคคล

 

 

5. พิมพ์ รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสเดียวกับรหัสผู้ใช้

 

 

6. คลิกเมนู   เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

หมายเหตุ :   ขณะนี้ท่านสามารถเข้าใช้ระบบด้วยรหัสพนักงาน และรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับ email ของมหาวิทยาลัยได้

 ติดต่อทีมงาน

ข้อมูลพนักงาน ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณวันวิสาข์ สีทานันท์ โทร. 4713
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4076, 4079
ระบบภาระงานสายวิชาการ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณอิสราภรณ์ วิทยากรณ์ โทร. 4710 คุณพลวันต์ โทร. 4066
ระบบภาระงานสายปฏิบัติการฯ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณสุจิตรา โทร. 4718 คุณอัครพล โทร. 4056
ระบบแจ้งซ่อมและจองรถ ติดต่อ call center ส่วนอาคารสถานที่ โทร. 5115, 5151
ระบบแสกนลายนิ้วมือ(Finger print scanner) ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณอัครพล จำปานิล โทร. 4056
ระบบการลา Online ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณจุฑามาส พฤทธิศาลิธร โทร. 4059
อื่นๆ ติดต่อทีมงาน MIS โทร. 4076 email: sut-mis@sut.ac.th หรือฝากข้อความไว้ที่หน้า comments ก็ได้ค่ะ

หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th