รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพการอบรมการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือ(Finger print scanner) และระบบการลา Online ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2552


       ระหว่างที่ 21-24 กันยายน 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือ(Finger print scanner)และระบบการลา online ให้กับหน่วยงานในอาคารบริหาร และสถานกีฬาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ง่ายต่อการสืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นผืนแผ่นเดียวกับระบบอื่นๆ อาทิเช่นระบบประเมินภาระงานฯ ระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของส่วนการเงินและบัญชีและระบบชดเชยเวลาของส่วนการเจ้าหน้าที่และระบบอื่นๆ แบบ online โดยจะเริ่มทดลองลดปริมาณการใช้กระดาษลงตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป ในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานอาคารบริหาร และสถานกีฬาฯ เป็นอย่างดี โดยการอบรมในครั้งนี้มีการจัดอบรมเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ดูแลข้อมูลประจำหน่วยงาน กลุ่มพนักงานทั่วไป และกลุ่มผู้บังคับบัญชา


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th