รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพการประชุมเพื่อตรวจสอบระบบ MIS บริหารการคลัง วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ


       เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชีและส่วนพัสดุได้ทำการประชุมเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงของระบบ MIS บริหารการคลัง ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย ระบบบัญชีและระบบเงินเดือน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากบุคลากรส่วนการเงินและบัญชีจำนวน 32 ท่าน ส่วนพัสดุจำนวน 19 ท่าน และจากสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จำนวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 56 ท่าน งานนี้ได้รับเกียติรจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี(คุณวารี เชื้อปรุง) และหัวหน้าส่วนพัสดุ (คุณอรรถพร อุ่นโสมย์)เข้าร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงานเป็นครั้งแรกโดยมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และดำเนินการตรวจสอบระบบกันทั้งวัน ซึ่งประสบณ์ผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในการนี้สถานส่งเสริมฯ และส่วนการเงินและบัญชีขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th