รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพแขกเยี่ยมชมระบบ MIS จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดนครราชสีมา


       เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 10.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการแทนหัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และทีมงาน MIS ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หน่วยการเรียนกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบ MIS ที่ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายสรุปภาพรวมของระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยและมีคุณทองปาน ดาษจันทึก บรรยายสรุประบบ MIS ที่พัฒนาโดยทีมงาน MIS ทั้งหมด


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th