Suranaree University of Technology

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) - สำหรับหน่วยงาน มทส.  

 

ข้อมูลทั่วไป

การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

            กรณีที่ท่านต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  พิมพ์ทุกอย่างตามที่ปรากฏบนหน้าจอ  ดังตัวอย่าง
 

 

ขั้นตอนการจัดพิมพ์มีดังนี้

 

1.   Set เบราเซอร์ เมื่อต้องการพิมพ์กราฟฟิกต่าง ๆ ที่ใช้ออกมาด้วย ดังนี้
คลิกที่ Menu Tools
เลือก Internet option
คลิกที่ Tab advance
เลือกรายการ Printing โดยการทำเครื่องหมายหน้า Print backgrounds colors and image
คลิกเมนู  

2.   คลิกเมนู  File บน Browser

3.   เลือกรายการ Print จาก Menu File จะปรากฏ pop up windows ขึ้นเหมือนการพิมพ์งานทั่วไป

4.   เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องของท่านหรือเครื่องพิมพ์ที่ท่านสามารถใช้งานได้  เช่น HP Laser Jet 5 Si

5.   เลือกหน้าที่จะพิมพ์ใน  Page Range

6.   คลิกที่เมนู   เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์     

                                                                                                              

 

จัดทำโดย ทีมงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ : 044224076  โทรสาร:  044224070  Email: sut-mis@hotmail.com