Suranaree University of Technology

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) - สำหรับหน่วยงาน มทส.  

 

ข้อมูลทั่วไป

การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (ต่อ)

              เลือกพิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอด้านขวามือ (ข้อมูลที่ปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยม) ดังตัวอย่าง
 

 

ขั้นตอนการจัดพิมพ์มีดังนี้

 

1.   เปิดหน้าจอที่ต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ สามารถใช้ได้กับทุกระบบ ดังตัวอย่างข้างต้น

2.   คลิกที่  ด้านบนสุดของแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงแบบฟอร์มที่ท่านต้องการจัดพิมพ์

3.   คลิกที่เมนู File บน Browser

4.   เลือกรายการ Print จาก Menu File จะปรากฏ pop up windows ขึ้นเหมือนการพิมพ์งานทั่วไป  

5.   เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องของท่านหรือเครื่องพิมพ์ที่ท่านสามารถใช้งานได้ 

6.   เลือกหน้าที่จะพิมพ์ใน  Page Range

7.   คลิกที่เมนู   เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์     

                                                                                                              

 

จัดทำโดย ทีมงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ : 044224076  โทรสาร:  044224070  Email: sut-mis@hotmail.com