Suranaree University of Technology

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) - สำหรับหน่วยงาน มทส.  

 

ข้อมูลทั่วไป

กรณีลืมรหัสผ่าน

            กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

1.       ติดต่อทีมงาน ทางโทรศัพท์ โทร. 4076  หรือทาง email: sut-mis@hotmail.com

2.       Reset รหัสผ่านด้วยตัวท่านเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนการ Reset รหัสผ่าน

 

1.   จากหน้าหลัก คลิกที่เมนู หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่  ระบบจะแสดงหน้าจอลืมรหัสผ่าน
ด้านซ้ายมือ

2.   พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่อง เลขที่บัตรประชาชน

3.   พิมพ์ชื่อ วรรคและต่อด้วย นามสกุล ในช่อง ชื่อ - นามสกุล  โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า

4.   พิมพ์คำตอบ สำหรับคำถามที่ท่านสร้างในช่วงการเปลี่ยนรหัสผ่าน ในช่อง Password Hint

5.   คลิกที่เมนู  เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบข้อมูล หากระบบพบว่าข้อมูลที่ท่าน
พิมพ์ถูกต้อง ระบบจะทำการ
reset password ให้ท่าน โดยจะจัดส่งรหัสผ่านใหม่ของท่านไปที่
email address
ที่ถูกบันทึกในระบบ MIS

6.   ให้ท่านเปิด e-mail ของท่านและ copy รหัสผ่านใหม่ลงในช่อง "Password"  และกดเมนู
เพื่อทำการเข้าใช้ระบบ
   

ข้อสังเกต:  หากท่านใช้ mail ของ มทส. โปรดสังเกตที่ junk mail หรือหากท่านไม่ได้รับ mail
             จากระบบ MIS โปรดแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพราะทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบจน
              มั่นใจแล้วว่าระบบสามารถส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง mail address ของทุกท่านได้
              เว้นเสียแต่ว่า mail server มีปัญหา

 

จัดทำโดย ทีมงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ : 044224076  โทรสาร:  044224070  Email: sut-mis@hotmail.com