Suranaree University of Technology

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) - สำหรับหน่วยงาน มทส.  

 

ข้อมูลทั่วไป

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

               รหัสผ่านในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นการควบคุมความปลอดภัยของระบบวิธีหนึ่ง
               โดยบุคลากรทุกท่านที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของส่วนการเจ้าหน้าที่ จะมี
account  เป็นของตนเอง
               ซึ่งประกอบด้วย
Username (รหัสผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน/ลับ) ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่ง
               ของผู้ใช้งานแต่ละท่านที่ต้องดูแล
account ของตนเองให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นได้รับทราบ
              
(ยกเว้น ผู้ดูแลระบบ)
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน การเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
               ที่จะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับระบบหรือข้อมูลของท่านได้

  การเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
    1. หากเป็นการเข้าใช้ระบบครั้งแรก ระบบจะให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากที่ท่านพิมพ์
        รหัสพนักงานในช่อง
username และ password ถูกต้องแล้ว โดยระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเปลี่ยน
        รหัสผ่าน ขอให้ท่านพิมพ์ข้อมูลตามรายการที่ปรากฏ
        และปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
 
   2. หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งต่อไป ให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านดังนี้

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

1.   คลิกที่เมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน"  (ลิงค์ที่อยู่ใต้รูปพนักงาน)  ระบบจะแสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ด้านขวามือ ดังภาพตัวอย่าง

2.    ป้อนข้อมูลตามรายการที่ปรากฏ

3.    คลิกที่เมนู   เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

หมายเหตุ

      รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 และไม่เกิน 15 อักขระ(ตัวเลข/ตัวอักษร)
เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได้
ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ไม่เหมือนกัน
สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

   (
แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อลดความผิดพลาดในการพิมพ์)
ไม่ควรใช้รหัสพนักงาน เพราะบุคคลอื่นสามารถเข้าไปใช้ได้
 
เวลาท่านพิมพ์รหัสผ่านท่านจะเห็นเป็นสัญญลักษณ์     แทน
   ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่านที่ท่านพิมพ์

การสร้างคำถามและคำตอบจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน
  ท่านสามารถ reset รหัสผ่านเองได้ โดยวิธีการดำเนินการให้ท่านดูในหัวข้อ
  “กรณีลืมรหัสผ่าน     

 

จัดทำโดย ทีมงานปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ : 044224076  โทรสาร:  044224070  Email: sut-mis@hotmail.com