รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน Click ที่นี่


ภาพกิจกรรม
คู่มือ


ภาพการประชาสัมพันธ์ระบบ MIS ของส่วนอาคารสถานที่ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมส่วนอาคารสถานที่


       เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00 - 10.00 น. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยและของส่วนอาคารสถานที่ ที่พัฒนาโดยทีมงาน MIS ของมหาวิทยาลัย ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนอาคารสถานที่ทุกคน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและนำข้อมูลที่ได้รับไปคิดสร้างสรรค์งานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียตรจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมของการพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย และคุณทองปาน ดาษจันทึกเป็นวิยากรในการบรรยายและนำเสนอข้อมูลการพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยและของส่วนอาคารสถานที่ที่ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและส่วนที่จะพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของส่วนอาคารสถานที่เป็นจำนวนมาก


หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งทีมงาน MIS โทร. 4076
จัดทำโดย สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โทรศัพท์ 044224076, 044224079, 044224086 โทรสาร 044224020 Email: sut-mis@sut.ac.th